Commissies

Fokadviescommissie

In de Algemene Vergadering wordt een Fokadviescommissie gekozen die zich ten doel stelt het belang van het ras te behartigen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen t.a.v. gezondheid en welzijn van de populatie in Nederland en zover mogelijk op mondiaal niveau.

In het Fokreglement van de vereniging (VFR) zijn richtlijnen en regels vastgelegd waaraan fokkers zich dienen te houden. De Fokadviescommissie bereidt eventuele wijzigingen op het VFR voor. Tot concretisering van wijzigingen in dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Verder is de goedkeuring van de Raad van Beheer op deze wijzigingen vereist.

De Fokadviescommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur ten aanzien van de juiste naleving van de gestelde regels t.a.v. de keuze van fokdieren.

De Fokadviescommissie omvat de volgende taken:

  • Fokzaken: communicatie met clubfokkers;
  • Registerhouder: het registreren van dek- en geboortemeldingen;
  • Gezondheid: het bijhouden van gezondheidsgegevens en ziektemeldingen.

In het geval dat een bepaalde dekkingscombinatie afwijkt van wat is voorgeschreven in het VFR, dient de betreffende fokker een verzoek daartoe in te dienen bij de Fokadviescommissie minimaal twee weken voor de geplande dekkingsdatum. Op grond van dit verzoek adviseert de Fokadviescommissie het bestuur.

Daar de Fokadviescommissie tot taak heeft alle informatie te verzamelen over Barbets van de bij de vereniging aangesloten leden, wordt van de leden verwacht alle bij hen bekende gegevens betreffende de gezondheid van hun honden tijdig aan de Fokadviescommissie van de rasvereniging door te geven.

De voorzitter van de Fokadviescommissie of het commissielid fokzaken mag, om belangenverstrengeling te voorkomen, onder geen beding actief fokker van het ras Barbet zijn.

De Fokadviescommissie en haar leden zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gebreken bij fokproducten van welke combinatie dan ook.

Commissie PR en Communicatie

De belangrijkste taken van de commissie PR & Communicatie voor de Vereniging zijn:

  • uitgeven van publicaties via een periodiek, website of sociale media;
  • coördineren algemene promotie en voorlichting via een periodiek en/of de website;
  • onderhoud van de communicatiestructuren via de website door onder meer het samenstellen van contactformulieren.

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert een aantal evenementen per jaar. Baas en hond kunnen hier op een gezellige en sportieve manier (leren) samenwerken op diverse gebieden. Hieronder vallen onder meer:

  • Lezingen en cursussen;
  • Wandelingen;
  • Evenementen


Club Match Commissie

De taak van de Clubmatchcommissie is de organisatie van de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (KCM). Deze commissie bestaat uit leden van de commissie fokzaken en andere vrijwilligers. Voor een uitgebreide beschrijving van de regels voor het organiseren en uitvoeren van een KCM wordt verwezen naar het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. Tevens geldt verwijzing naar Module 10 Kennis van showreglementen van de Raad van Beheer. Het streven is ieder jaar een clubmatch te houden. Het is de gelegenheid om uw Barbet te laten beoordelen op de eisen van de rasstandaard.

Er zijn minimaal twee keurmeesters, waarvan een de reuen en de ander de teven keurt. De keuringsrapporten worden opgesteld door de schrijvers op aangeven van de keurmeesters en na de keuring ontvangt iedere deelnemer het keuringsrapport van zijn of haar hond. Een waardering “Zeer goed” of “Uitmuntend” geeft u de mogelijkheid uw hond in te zetten voor de fokkerij. Indien u voor het eerst deelneemt aan een KCM is het verstandig een cursus Ringlopen te volgen bij een Kynologenclub in uw regio.

Kascommissie

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een
kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur uitmaken.
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan
de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling een verslag van haar bevindingen
uit.

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?