Wat staat er in de statuten van een vereniging?

De Barbetclub ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

In de statuten vindt u uitgebreide informatie over doel en middelen van de rasvereniging, de samenstelling en taakbeschrijving van het bestuur en de bestuursleden. Verder is hierin beschreven de rol van de Algemene leden Vergadering. Aangaande de leden onderscheidt de vereniging naast de gewone leden, ereleden, gezinsleden, jeugdleden (< 18j.) en aspirant-leden. Aspirant-leden betalen geen contributie over het eerst jaar, wel inschrijfgeld. Ze hebben echter in dat eerste jaar geen stemrecht.

Via deze link krijgt u toegang tot de meest recente versie van de statuten.

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?