Fokadviescommissie

In de Algemene Vergadering wordt een Fokadviescommissie gekozen die zich ten doel stelt het belang van het ras te behartigen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen t.a.v. gezondheid en welzijn van de populatie in Nederland en zover mogelijk op mondiaal niveau.

In het Fokreglement van de vereniging (VFR) zijn richtlijnen en regels vastgelegd waaraan fokkers zich dienen te houden. De Fokadviescommissie bereidt eventuele wijzigingen op het VFR voor. Tot concretisering van wijzigingen in dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Verder is de goedkeuring van de Raad van Beheer op deze wijzigingen vereist.

De Fokadviescommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur ten aanzien van de juiste naleving van de gestelde regels t.a.v. de keuze van fokdieren.

In het geval dat een bepaalde dekkingscombinatie afwijkt van wat is voorgeschreven in het VFR, dient de betreffende fokker een verzoek daartoe in te dienen bij de Fokadviescommissie minimaal twee weken voor de geplande dekkingsdatum. Op grond van dit verzoek adviseert de Fokadviescommissie het bestuur.

Daar de Fokadviescommissie tot taak heeft alle informatie te verzamelen over Barbets van de bij de vereniging aangesloten leden, wordt van de leden verwacht alle bij hen bekende gegevens betreffende de gezondheid van hun honden tijdig aan de Fokadviescommissie van de rasvereniging door te geven.

De voorzitter van de Fokadviescommissie of het commissielid fokzaken mag, om belangenverstrengeling te voorkomen, onder geen beding actief fokker van het ras Barbet zijn.

De Fokadviescommissie en haar leden zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gebreken bij fokproducten van welke combinatie dan ook.

De Fokadviescommissie omvat de subcommissies:


  • Fokzaken: communicatie met clubfokkers;

  • Registerhouder: het registreren van dek- en geboortemeldingen;

  • Gezondheid: het bijhouden van gezondheidsgegevens en ziektemeldingen.